Loading...
Over kwaliteit2018-09-25T13:26:41+00:00

Dagbesteding Langstraat is er voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Wij ondersteunen onze cliënten bij het organiseren van een zo waardevol mogelijk leven, met een eigen plek in de maatschappij, waarover de cliënt zelf regie voert.

De cliënt krijgt de ruimte om eigen levensdoelen na te streven in een veilige en tegelijkertijd stimulerende omgeving.

Ons doel is dat onze zorg bijdraagt aan het vergroten van het levensgeluk van de cliënt. Wij besteden aandacht aan alle domeinen van het leven die voor de cliënt belangrijk zijn, zoals gezondheid, wonen, werk/dagactiviteit of het sociale netwerk.
Wij werken er altijd aan om het netwerk van de cliënt te betrekken, zodat betrokkenheid ontstaat van nabije verwanten en vrienden van de cliënt.
Ook werken we nauw samen met andere organisaties zoals bijvoorbeeld
MET praktijkschool, Baanbrekers en Idris.

Onze medewerkers zijn betrokken en vakbekwaam. Omdat Dagbesteding Langstraat een kleinschalige organisatie is, krijgen cliënten hun dagelijkse zorg en ondersteuning uit een kleine kring van bekende medewerkers. De relatie met de cliënt is gebaseerd op respect en vertrouwen en er worden heldere afspraken gemaakt over de invulling van zorg en ondersteuning. Deze worden opgenomen in het ondersteuningsplan.

Kwaliteit

Dagbesteding Langstraat blijft zich steeds de vraag stellen: Wat is goede zorg voor mensen met een beperking en hoe kan Dagbesteding Langstraat de kwaliteit van de zorg en ondersteuning borgen en optimaliseren?

Om de kwaliteit te borgen, maakt Dagbesteding Langstraat gebruik van het kwaliteitskader voor gehandicaptenzorg.

In onze werkwijze, gaan we uit van de vier bouwstenen van het kwaliteitskader voor gehandicaptenzorg:

1. Zorgproces rond de individuele cliënt
2. Onderzoek naar clip ervaringen
3. Zelfreflectie in teams
4. Kwaliteitsrapport en visitatie

Bouwsteen 1: Zorg rond de individuele cliënt

Op basis van de dialoog met de cliënt wordt het persoonlijke ondersteuningsplan opgesteld. In dit plan staat alle informatie over problemen bij zelfredzaamheid, aanmerkelijke gezondheidsrisico’s en ervaren kwaliteit van bestaan.
Dit plan maakt duidelijk welke zorg en ondersteuning bij dit alles nodig is. En welke betrokkenheid mogelijk is vanuit het informele steunnetwerk van bijvoorbeeld familie, vrienden of vrijwilligers.
Dagbesteding Langstraat zorgt ervoor dat het plan in samenspraak met de cliënt is opgesteld en dat het plan actueel is. Het ondersteuningsplan wordt periodiek geëvalueerd.

Bouwsteen 2: Clientervaringen

Dagbesteding Langstraat stelt het geluk van de cliënt voorop.
Om goed te weten wat er goed gaat en wat verbetert kan worden, onderzoeken we de ervaren kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning middels een clientervaringsonderzoek.
De resultaten en inzichten die hieruit voortvloeien, verwerken we in het zorgbeleid.

Bouwsteen 3: Zelfreflectie in teams

Dagbesteding Langstraat en haar medewerkers laten een grote betrokkenheid zien. Onze medewerkers zijn trots op het werk dat ze doen en willen het beste voor de cliënt.
Omdat Dagbesteding Langstraat het doel heeft de best mogelijke zorg te bieden, stimuleren we reflectie binnen het team, dit tot doel heeft de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Hierbij bespreken we minimaal de volgende punten:
• Het proces rond de individuele cliënt.
• De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers
• Borging van veiligheid
• Of de medewerkers goed genoeg toegerust zijn voor de zorg- en ondersteuningsvragen.

De bevindingen en ontwikkelpunten worden worden gebruikt om tot nog betere zorg te komen.

Bouwsteen 4: Kwaliteitsrapport

Aan de hand van de bouwstenen 1,2, en 3 en andere relevante informatiebronnen, stelt Dagbesteding Langstraat ieder jaar een kwaliteitsrapport op. Dit kwaliteitsrapport zal ieder jaar op uiterlijk 1 juni beschikbaar zijn.
Enerzijds geeft het kwaliteitsrapport een overzicht van de kwaliteit binnen Dagbesteding Langstraat als geheel, anderzijds staan er onderbouwde keuzes in voor verbeteracties.